ÚČTOVNÍCTVA

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie HIM (výpočet odpisov)
 • vedenie evidencie DPH (u platiteľov DPH)
 • zostavenie priznania k dani, spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch (jednoduché účtovníctvo)
 • ročná účtovná uzávierka - zostavenie ročných účtovných výkazov (podvojné účtovníctvo)
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

EKONOMICKÉHO A ÚČTOVNÉHO PORADANSTVA

 • vypracovanie analýz hospodárenia spoločnosti (finančné analýzy, cash flow)
 • spracovanie podnikateľských zámerov a žiadostí o úver
 • vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
 • finančné plánovanie, kalkulácie
 • poradenstvo pri zakladaní spoločností, zmenách foriem podnikania, ukončení činnosti a pod.
 • spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc
 • sprostredkovanie audítorských služieb a služieb daňového poradcu

PERSONÁLNEHO PORADENSTVA

 • MEDIAČNÉ SLUŽBY - riešenie konfliktov a sporov v komerčnej i nekomerčnej sfére mimosúdnou cestou
 • vzdelávanie, semináre, konzultácie
 • výber pracovníkov